2017-j
    2016-j
 
 
 
   
     
     
   


   


   

 

 


   

   

   2015年 新作展のご案内

   2014年 函館個展記録

   2013年個展に寄せて

   2010年個展に寄せて

   2008年個展に寄せて

   2006年個展に寄せて

   2002年個展に寄せて

   2000年個展に寄せて

copy